Advisory Committee Members

Name
Prof. Praveen LINGA
Prof. Meenesh R. Singh
Dr Vinod Kumar
Dr. Shareq Mohd Nazir
Dr. Nishith Verma
Mr. Sridhar Gopal
Prof Rajesh Khanna
Prof. Devang V Khakhar
Prof. K. K. Pant
Prof. Shyam R. Asolekar
Prof. Anurag Garg
Prof. Sanjay M Mahajani
Prof. Anurag Mehra
Prof. Akkihebbal K Suresh
Prof. Sharma Ashutosh
Singh Jayant K
Joshi Yogesh M.
Dr. Pushpavanam S
Dr. Sridharakumar Narasimhan
Dr. Jitendra Sangwai
Dr. Tanmay Basak
Dr. Rajnish Kumar
Sirshendu De
Sunando Dasgupta
Gargi Das
Mohanty Kaustubha
Moholkar Vijay S.
Banerjee Tamai
Dr. S.N. Upadayay (Retired)
Dr A S K Sinha
Prof. Suddhasatwa Basu
Prof. G.D.Yadav
Prof. A. B. Pandit
Dr. P. R. Gogate
Jayant M Modak
Sanjeev Kumar Gupta
Sudeep N Punnathanam
Dr M K Jha
Professor Ashok Pandey
Dr Thallada Bhaskar, IIP Dehradun